Dutchhands/Products Wanted verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van deze website van Dutchhands/Products Wanted (www.products-wanted.nl) (hierna: “deze website”) en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan Dutchhands/Products Wanted hebt verstrekt. Voor zover u deze zelf opgeeft, verwerkt Dutchhands/Products Wanted de volgende persoonsgegevens:
– Naam;
– (E-mail)adres;
– Telefoonnummer;
– Betaalgegevens;
– Inloggegevens voor toegang tot uw eventuele account op deze website;
– Inhoudelijke berichten die u middels de chatmodule of het ticketcentrum op deze website verstuurt.

Dutchhands/Products Wanted verwerkt uw persoonsgegevens, indien voor u van toepassing, voor de volgende doeleinden:
– Uw aanmelding voor en het verzenden van nieuwsbrieven en/of om u anderszins, doch nadat u reeds eerder een overeenkomst met Dutchhands/Products Wanted bent aangegaan, op de hoogte te houden van het productenaanbod van Dutchhands/Products Wanted;
– Om overeenkomsten tussen u en Dutchhands/Products Wanted uit te kunnen voeren;
– Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om uitvoering aan uw bestellingen of verzoeken te kunnen geven;
– Om u chatberichten te sturen via deze website en om vragen/verzoeken te behandelen die door u zijn ingediend middels het ticketcentrum op deze website;
– Het analyseren van uw gedrag op deze website om daarmee deze website te verbeteren en het aanbod van producten van Dutchhands/Products Wanted af te stemmen op uw voorkeuren.

Voorts kan Dutchhands/Products Wanted, onverminderd de overige wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking, uw persoonsgegevens verwerken voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, alsook voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dutchhands/Products Wanted of van een derde, behalve wanneer uw belangen of uw grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Dutchhands/Products Wanted of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van deze website.

De persoonsgegevens die u zelf aan Dutchhands/Products Wanted verstrekt, worden door Dutchhands/Products Wanted verwerkt voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens aan Dutchhands/Products Wanted ter beschikking zijn gesteld. In dit kader kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden voor zover dat noodzakelijk is om deze doeleinden te verwezenlijken, bijvoorbeeld om uitvoering te geven aan een tussen u en Dutchhands/Products Wanted gesloten overeenkomst. Persoonsgegevens die middels deze website worden opgegeven, dienen te worden opgeslagen door de hostingprovider van Dutchhands/Products Wanted om deze website en de e-mailvoorzieningen van Dutchhands/Products Wanted te kunnen exploiteren. Indien u gebruik maakt van de chatmodule op deze website, worden uw persoonsgegevens opgeslagen door de exploitant van de chatmodule (Tawk.to).

Indien u zich daarvoor uitdrukkelijk op deze website of anderszins heeft aangemeld, zal Dutchhands/Products Wanted u nieuwbrieven aangaande informatie over (het productaanbod van) Dutchhands/Products Wanted mogen toezenden. U kunt zich voor de ontvangst van deze berichten uitschrijven op de daartoe in de nieuwsbrieven aangewezen wijze. De hiervoor bedoelde uitdrukkelijke aanmelding is niet vereist ter zake de ontvangst van berichten omtrent producten die in enige mate betrekking hebben op producten geleverd in het kader van een eerdere overeenkomst tussen u en Dutchhands/Products Wanted. Ook ten aanzien van laatstbedoelde berichten kunt u zich voor de ontvangst daarvan uitschrijven op de daartoe in die berichten aangewezen wijze. Voor de ontvangst van berichten die rechtstreeks betrekking hebben op een tussen u en Dutchhands/Products Wanted gesloten overeenkomst, kunt u zich evenwel niet afmelden.

Cookies en vergelijkbare technieken die Dutchhands/Products Wanted gebruikt
Dutchhands/Products Wanted gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Dutchhands/Products Wanted gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat deze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om deze website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Voorts verzamelt Dutchhands/Products Wanted middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van deze website door de bezoekers daarvan. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze deze website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op deze website in anonieme vorm te verzamelen. In het
cookiebeleid op deze website is verder beschreven in hoeverre Dutchhands/Products Wanted van cookies gebruik maakt.

Uw rechten
U heeft het recht om Dutchhands/Products Wanted te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Dutchhands/Products Wanted slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Dutchhands/Products Wanted legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Inzicht in persoonsgegevens
U kunt contact opnemen met Dutchhands/Products Wanted voor het inzien van uw persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt, dan kunt u Dutchhands/Products Wanted verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Contact
Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Dutchhands/Products Wanted, kunt u contact opnemen met Dutchhands/Products Wanted. Dutchhands/Products Wanted helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Dutchhands/Products Wanted of indien u de door u opgegeven persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Dutchhands/Products Wanted
Meeuwstraat 8
1444VE Purmerend
(geen bezoekadres)
Telefoonnummer: +31(0)850 607750
E-mailadres: info@products-wanted.nl